Body & Bath

cart 0

Lemongrass Handmade Soap Bar

$12.00

$10.20

Sandalwood Shower Gel

$19.95

$16.96

Joy Heart Shaped Handmade Soap

$8.00

$6.80

Rose Heart Shaped Handmade Soap

$8.00

$6.80

Fig Tea Shower Gel

$19.95

$16.96

Peaceful Sleep Handmade Soap Bar

$12.00

$10.20

After Sun Aloe Vera Gel

$15.00

$12.75

Lemongrass Heart Shaped Handmade Soap

$8.00

$6.80

Virgin Coconut Handmade Soap Bar

$12.00

$10.20

Joy Shower Gel

$19.95

$16.96

Rose Shower Gel

$19.95

$16.96

Frangipani Handmade Soap Bar

$12.00

$10.20

Peaceful Sleep Heart Shaped Handmade Soap

$8.00

$6.80

Blue Chamomile Handmade Soap Bar

$12.00

$10.20

Lemongrass Shower Gel

$19.95

$16.96

Wild Mint Handmade Soap Bar

$12.00

$10.20

Lavender Handmade Soap Bar

$12.00

$10.20

Royal Lotus Shower Gel

$19.95

$16.96